Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer...

Sluiten

Privacyverklaring Pointer Advies

Bij de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Pointer Advies persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Pointer Advies u over de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

1. Contactgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Pointer Advies.

De bedrijfs- en contactgegevens zijn:
Pointer Advies
Schiekade 830, 3032 AL, Rotterdam
KvK: 74106821
T: 010 - 261 32 10
E: info@pointeradvies.nl

2. Persoonsgegevens welke door Pointer Advies worden verwerkt
Pointer Advies verzamelt en verwerkt onder meer de volgende informatie (indien van toepassing):
• voor- en achternaam/ bedrijfsnaam;
• adres, postcode en woonplaats;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• bankrekeningnummer;
• documentnummer identiteitsbewijs;
• burgerservicenummer (BSN);
• btw-identificatienummer.

3. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Pointer Advies verwerkt persoonsgegevens om een opdracht uit te voeren en hierover zo nodig contact te kunnen opnemen. Pointer Advies gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze uitsluitend voor het hiervoor beschreven doel. Het gaat hierbij onder meer om het opmaken van overeenkomsten en facturen. Pointer Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die voor u gevolgen kunnen hebben, zoals besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.

4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Pointer Advies verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor zover dat wettelijk verplicht is.

5 . Hoe lang Pointer Advies uw persoonsgegevens bewaart?
Pointer Advies bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is om de in onderdeel 3 van deze privacyverklaring omschreven doeleinden te kunnen realiseren. Dit betekent dat Pointer Advies uw persoonsgegevens minimaal bewaart voor de duur dat u gebruik maakt van haar diensten. Op grond van fiscale wetgeving is Pointer Advies echter verplicht om persoonsgegevens die worden vermeld in documenten die behoren tot haar bedrijfsadministratie (zoals facturen en huurovereenkomsten) gedurende 7 jaar te bewaren.

6. Welke rechten heeft u?
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking ervan:
• het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt altijd vragen om uw persoonsgegevens te bekijken en een overzicht daarvan te verstrekken;
• het recht op wijziging van uw persoonsgegevens. Als u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens, kunt u hiertoe een verzoek indienen;
• het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
• het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te beperken: u kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens wel en bepaalde persoonsgegevens niet te verwerken;
• het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde;
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pointeradvies.nl

Als het gaat om een verzoek om inzage, wijziging, wissen, beperking of overdracht in/van uw persoonsgegevens dan zal Pointer Advies zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand aan uw verzoek voldoen, tenzij dit niet mogelijk is op grond van specifieke wet- en regelgeving, zoals de fiscale bewaarplicht. In dat geval laat Pointer Advies u dat binnen genoemde termijn weten. Als u een dergelijk verzoek indient, dan kan dit uiteraard tot gevolg hebben dat Pointer Advies de overeenkomst niet (meer) kan uitvoeren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Pointer Advies u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
Pointer Advies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hacking, spamming of verspreiding van virussen. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen.

8. Vragen of klachten?
In geval van vragen over deze Privacyverklaring kunt u altijd contact met Pointer Advies opnemen. Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Pointer Advies dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

'Advies met een blik op de toekomst'